Wie

  John Smeets
Het is goed wonen, opgroeien en leven in het prachtige Wijk bij Duurstede. In de adviesraad wil ik vanuit mijn achtergrond als communicatieprofessional in het sociale domein er toe bijdragen dat iedereen optimaal mee kan doen in onze stad, in het bijzonder de kinderen en jongeren.

Gerie Knetsch
Ik woon sinds 1969 met heel veel plezier in Wijk, heb altijd in het (brede)welzijnswerk gewerkt buiten Wijk bij Duurstede. Nu is het voor mij tijd om mijn kennis en vaardigheden, vooral m.b.t. ouderen, vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk en culturele diversiteit, in onze mooie stad in te zetten. Ik vind het leuk en zinvol om dat vrijwillig, via een adviserende rol, te doen en leg daarvoor uiteraard mijn oor te luisteren bij de inwoners.

Gonny Olthof
In mijn werk in de ouderenzorg heb ik me veel bezig gehouden met het maken van beleid en de uitvoering hiervan. Ik vind het interessant om processen te bekijken en aan te passen, zodat het individu tot zijn recht komt zonder het overkoepelende belang uit het oog te verliezen.

Harrie Lantinga
Ik woon sinds 10 jaar met veel plezier in Wijk bij Duurstede. Met mijn werkervaring binnen het Sociale Domein hoop ik een actieve bijdrage te kunnen leveren in deze adviesraad op het terrein van werk en participatie. Ik geloof er in dat werk in welke vorm dan ook voor iedereen een belangrijk onderdeel is om te kunnen participeren in de maatschappij.

Ans van Donselaar
Ik ben lid van de Adviesraad Sociaal Domein omdat ik me betrokken voel bij Wijk bij Duurstede. Mijn expertise ligt met name op het gebied van Werk en Participatie. Ik vind het belangrijk dat ieder mee kan doen in de (Wijkse) samenleving!

Luus Wesseling
Mijn motivatie om lid te worden van de adviescommissie is om doelgroepen bekend te maken met mogelijkheden en regelingen die er binnen de gemeente zijn en de zelfredzaamheid te bevorderen. Mijn expertise ligt op het terrein van jeugd en onderwijs. Ik ben daarom lid van de werkgroep Jeugd. Daarnaast heb ik gekozen voor de werkgroep die zich richt op eenzaamheid binnen de gemeente. Ik vind het belangrijk om mij te richten op de kwetsbare mens / het kwetsbare kind. In onze adviezen aan de gemeenteraad vind ik het zinvol om ons hier vooral op te richten.

Paula Bodok
Al 40 jaar wonend in wijk bij Duurstede, heb ik veel maatschappelijke vraagstukken en de bijbehorende signalen voorbij zien komen. Zowel als inwoner maar ook als ondernemer.Nu ik in mijn 3e levensfase ben , kan ik misschien mijn ervaringen , kennis en inzichten gebruiken om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente . Mijn taak in deze adviesraad zie ik vooral om spreekbuis van de bewoners te willen worden.. Mijn belangstelling ligt bij participatie, met name werk en inkomen, en armoedebeleid.

 Rita Witmond
“Voor het mooie Wijk bij Duurstede en haar inwoners zet ik me graag als vrijwilliger in. Vanuit mijn werkervaring wil ik een bijdrage leveren aan het sociaal domein, vooral op de gebieden jeugd, GGZ en Werk en Inkomen. Mijn adviezen aan de gemeente zijn erop gericht dat iedereen goed kan leven in de drie kernen. Hiervoor luister ik naar wat er onder de inwoners leeft.”

Dieneke van Dalen
Al bijna 40 jaar woon ik met zeer veel plezier in Wijk bij Duurstede. Ik werk als arbeidsdeskundige binnen het Sociaal Domein van de gemeente Harderwijk. Mijn kennis, ervaring en betrokkenheid met Wijk bij Duurstede wil ik graag inzetten binnen de Adviesraad Sociaal Domein. Mijn expertise ligt met name op het gebied van Werk en Participatie. Meedenken en adviseren over allerlei zaken (zoals armoede, jongerenbeleid, wonen, participatie) die er binnen de gemeente spelen vind ik interessant. Met mijn deelname in de Adviesraad Sociaal Domein wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan de (Wijkse) samenleving.

  Jos Overdevest
Met veel plezier woon ik sinds 2001 in Wijk bij Duurstede. Ik waardeer de stad en het gevarieerde landschap om ons heen. Ik neem deel aan de adviesraad sociaal domein, omdat ik een bijdrage wil leveren aan de Wijkse samenleving. Ik wil vooral mijn jarenlange ervaring in de GGZ inzetten om samen met burgers, ambtenaren en bestuur tot de beste zorg te komen voor mensen die dat nodig hebben. Door overheveling van rijkstaken naar de gemeente, verandert er veel deze jaren in de zorg. Dat vraagt bijzondere aandacht van ons allen. Als lid van de adviesraad wil ik graag weten hoe deze nieuwe organisatie in de zorg en het welzijn wordt ervaren door de plaatsgenoten.